Spółdzielnia mieszkaniowa Energetyk Rzeszów

iBOK
05.11.2021 r.

Rzeszów, dnia 05.11.2021 r.

 

  Zaproszenie do przystąpienia do przetargu

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK w Rzeszowiezaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pod nazwą: „dobudowa windy osobowej” do istniejącego budynku przy ul. Dąbrowskiego 11 w Rzeszowie.

Postępowanie będzie toczyć się w trybie przetargu nieograniczonego

Oferta cenowa powinna uwzględniać wykonanie:

Etap I: Sporządzenie projektu i uzyskanie wszystkich dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych, w tym m.in.:

  1. kompletnej i pełno branżowej dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) oraz przedmiarów w zakresie niezbędnym do wykonania całego zadania inwestycyjnego.
  2. uzyskanie wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień zewnętrznych i niezbędnych uzgodnień branżowych administracyjnych oraz sprawdzaniu i weryfikacji rozwiązań  w zakresie wynikającym z przepisów.
  3. wykonanie inwentaryzacji  budynku w niezbędnym zakresie do wykonania windy,
  4. przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie oraz uzyskanie (w imieniu Zamawiającego) decyzjio pozwoleniu na budowę,  
  5. pełnienie nadzoru autorskiego do czasu uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i obowiązującymi przepisami, oraz:

Etap II:  Wykonanie robót budowlanych i uzyskanie wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz uruchomienia windy.

Do przedłożenia oferty niezbędne jest sporządzenie i załączenie wstępnej koncepcji architektoniczno-budowlanej.

W ofercie należy podać cenę netto oraz terminy wykonania poszczególnych etapów zamówienia.  Kosztorysy na podstawie których Wykonawca dokonał wyceny ceny ofertowej robót budowlanych powinny być sporządzone metodą szczegółową wg KNR.

Termin złożenia oferty:  do dnia 02.12.2021 r. do godz. 12.00 w biurze Spółdzielni.

Zamawiający informuje, że kryterium wyboru oferty będzie cena ryczałtowa za projekt i wykonanie robót.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem wewnętrznym Spółdzielni.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.