Spółdzielnia mieszkaniowa Energetyk Rzeszów

iBOK

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016//679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanymi „RODO”:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk” w Rzeszowie
  Dane kontaktowe: 35-326 Rzeszów, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 7
  tel.17 857 90 73, e-mail: sekretariat@smenergetyk.com.pl
 2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych
  Dane kontaktowe: e-mail: iod@smenergetyk.com.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a),b),c) i f) „RODO” w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Pani/Pana dane mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych. Do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk”lub stronę trzecią należą m.in.; obsługa i realizacja umów z podmiotami trzecimi; ubezpieczenie; ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń; prowadzenie statystyk i analiz; działania marketingowe i promocyjne; ochrona mienia w tym monitoring CCTV; zapewnienie bezpieczeństwa na terenach zarządzanych przez Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk”; audytu i doradztwa; 
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:
  • Ustawy z dnia 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze,
  • Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
  • Ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali
  • Ustawy z dnia 21.07.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego,
  • Ustawy z dnia 21.07.1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  • Kodeksu postępowania cywilnego
  • Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Rzeszowie.
 5. W trakcie przetwarzania, dane mogą być ujawniane, przekazane: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy (np. Notariuszom).
 6. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk” może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom świadczącym usługi w szczególności: remontowo-budowlane; bieżącego usuwania awarii i serwisu; usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób fizycznych i mienia; usługi marketingu, promocji i rozwoju; usługi informatyczne i analityczne. Administrator ponadto może udostępniać dane osobowe w zakresie w jakim jest to niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej swoim doradcom, w szczególności: prawnym, podatkowym, consultingowym. Administrator będzie również udostępniać dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
 10. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 12. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Podanie danych osobowych na podstawie zgody jest natomiast dobrowolne, jednak brak podania tych danych będzie skutkował niemożnością wykonania danych czynności lub usług.
 13. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.