Spółdzielnia mieszkaniowa Energetyk Rzeszów

iBOK

Początek istnienia Spółdzielni Mieszkaniowej ENERGETYK w Rzeszowie to 22 listopada 1996 roku. W tym dniu, po spełnieniu ustawowych warunków związanych z założeniem Spółdzielni - postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Spółdzielnia została wpisana do Rejestru Sądowego.

W tym okresie powstały bardzo korzystne warunki nabycia mieszkań przez pracowników Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego, a jednym z warunków ich wykupu było utworzenie Spółdzielni Mieszkaniowej. Powstała Spółdzielnia - przejęła obowiązki sprzedaży mieszkań na własność ich dotychczasowym najemcom - jak również, wszelkie obowiązki administrowania przejętymi zasobami mieszkalnymi.

Zgodnie z Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 31.12.1996 - RZE S.A. w Rzeszowie, przekazał nieodpłatnie powstałej Spółdzielni Mieszkaniowej „ENERGETYK” grunty będące w wieczystym użytkowaniu o łącznej powierzchni 20.753moraz budynki mieszkalne wraz z infrastrukturą (o łącznej ilości 254 mieszkań) przy ulicy:

 • Dąbrowskiego w Rzeszowie, 32 mieszkania
 • Technicznej w Boguchwale, 5 mieszkań
 • Spytka Ligezy w Rzeszowie, 19 mieszkań
 • Krakowskiej w Rzeszowie, 25 mieszkań
 • Lubelskiej w Rzeszowie, 1 mieszkanie
 • Hutniczej w Krośnie, 15 mieszkań
 • Kujawskiej w Rzeszowie, 58 mieszkań
 • Kwiatkowskiego w Rzeszowie, 95 mieszkań
 • Bohaterów w Rzeszowie, 4 mieszkania

Pierwszym Prezesem, w dwuosobowym Zarządzie został Janusz Kokociński. Spółdzielnia zatrudniała w tym czasie 12 osób w tym 7 na stanowiskach umysłowych i 5 na stanowiskach robotniczych (sprzątaczki).

Lata 1997-1998 były bardzo trudnym okresem w historii młodej Spółdzielni. Zarząd, w początkowym okresie w większości zajmował się sprawami związanymi z przygotowaniem grup członkowskich, Zebrań Przedstawicieli, sprawami członkowskimi, a także sprawami związanymi z bieżącą działalnością Spółdzielni, takimi jak: administrowanie zasobami mieszkaniowymi, analizą ponoszonych kosztów i rozliczaniem ich na poszczególne budynki, podejmowaniem uchwał w sprawach członkowskich itp.

Na dzień 30 czerwca 1998 roku, Spółdzielnia liczyła 226 członków oraz 28 najemców i zarządzała oraz posiadała budynki i mieszkania w następujących miejscowościach:

 • w Rzeszowie 7 budynków z 234 mieszkaniami
 • w Boguchwale 1 budynek z 5 mieszkaniami
 • w Krośnie 1 budynek z 15 mieszkaniami

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w tym okresie wynosiła 13.703,00m2.

PIERWSZE INWESTYCJE

Od 20.07.1998 roku został powołany nowy dwuosobowy Zarząd Spółdzielni w składzie Stanisław Rzucidło (Prezes Zarządu) oraz Waldemar Ostrowski (Zastępca Prezesa).

Wyżej wymieniony Zarząd w latach 1998-2001 roku wykonał szereg bieżących robót remontowych administrowanych obiektów, które były konieczne do wykonania z uwagi na bardzo zły stan techniczny przejętych od Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego budynków w tym, modernizację wymiennikowi.

Najważniejszym zadaniem Zarządu Spółdzielni, oprócz prac związanych z administrowaniem zasobami mieszkaniowymi, było wypełnienie postanowień zawartych w porozumieniu z RZE S.A. tj. budowa mieszkań dla pracowników Zakładu. W tym celu, Spółdzielnia zakupiła uzbrojoną działkę budowlaną przy Al. iepodległości w Rzeszowie, dla której opracowała koncepcję zabudowy planując budowę dwóch budynków mieszkalnych.

Realizując statutowe zadania Zarząd Spółdzielni w 1999 roku przeprowadził procedurę przygotowania inwestycji i z dniem 19 stycznia 2000 roku rozpoczęto prace budowlane w inwestycji mieszkalno-usługowej przy Al. Niepodległości 3 w Rzeszowie.

Zrealizowany budynek posiada 63 mieszkania oraz 6 lokali usługowych o łącznej pow. 3 587,91m2.

ROZWÓJ ZADAŃ INWESTYCYJNO-REMONTOWYCH

W grudniu 2001 roku, Rada Nadzorcza powołała nowy Zarząd Spółdzielni. Prezesem Zarządu został Andrzej Chejzdral, a Członkiem Zarządu Stefan Czepil.

Pierwszym zadaniem nowego Zarządu, była poprawa obsługi mieszkańców oraz warunki pracy w Spółdzielni. Do tego czasu, siedzibą Spółdzielni były 4 małe pomieszczenia na ostatniej kondygnacji budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ulicy Kwiatkowskiego 5.

Zarząd adaptował pomieszczenia po byłej wymiennikowi na siedzibę Spółdzielni – w dniu 12 czerwca 2002 roku siedziba Spółdzielni została przeniesiona do budynku przy ul. Kwiatkowskiego 7 w Rzeszowie. Byłe pomieszczenia biurowe Spółdzielni, zostały adaptowane na lokal mieszkalny, który następnie został sprzedany.

W latach 2003-2005 Spółdzielnia na podstawie zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów inwestycyjno remontowych wykonała termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

 • przy ul. Bohaterów Nr 18 w Rzeszowie
 • przy ul. Hutniczej Nr 2 w Krośnie
 • przy ul. Dąbrowskiego 11
 • przy ul. Kwiatkowskiego 5 w Rzeszowie
 • budynku przy ul. Kujawskiej 13 w Rzeszowie

II kwartale 2003 roku, powstał plan przyłączenia do Spółdzielni Mieszkaniowej ENERGETYK w Rzeszowie Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 1 w Boguchwale. Decyzja ta wiązała się z zabezpieczeniem środków finansowych na zakup kotłowni osiedlowej od jej właściciela tj. firmy SIM z siedzibą w Zielonej Górze.

W zamian Spółdzielnia miała otrzymać od Gminy Boguchwała w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej teren o powierzchni około 1 ha pod budowę nowych obiektów mieszkalnych przy ul. Tkaczowa.

Ostatecznie, po zgromadzeniu niezbędnych dokumentów przez obie Spółdzielnie w tym, Uchwał najwyższych Organów obu Spółdzielni w tej sprawie, postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 16 maja 2005 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „ENERGETYK” przejęła Spółdzielnię Mieszkaniową Nr 1 w Boguchwale. Spółdzielnia zachowała nazwę „ENERGETYK” i siedzibę przy ul. Kwiatkowskiego 7 w Rzeszowie.

Po połączeniu i przejęciu w administrowanie czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, powierzchnia użytkowa administrowanych budynków powiększyła się o 7344,31m2.

Połączenie Spółdzielni dało obopólną korzyść rozwiązało bowiem trudny problem finansowy dalszej eksploatacji kotłowni zaś pozyskane tereny pozwoliły przystąpić do realizacji szeregu znaczących inwestycji.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Boguchwała Spółdzielnia otrzymała w drodze bezprzetargowej dwie działki o łącznej pow. 0,9345ha z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

Niezwłocznie po otrzymaniu nieruchomości, Spółdzielnia przystąpiła do opracowania koncepcji zabudowy terenu i przygotowania do rozpoczęcia budowy pierwszego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, którego budowę rozpoczęto we wrześniu 2005 roku.

Pierwszy nowy budynek - przy ul. Tkaczowa 169 E, został zrealizowany w niskiej zabudowie i posiada 35 mieszkań o łącznej pow. 1.864,25m2.

W 2004 roku rozpoczęto zakup terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu WILKOWYJA przy ul. Królowej Marysieńki w Rzeszowie. W pierwszym etapie zakupiono działki o łącznej powierzchni 182,93a z zamiarem realizowania dalszych wykupów terenu, celem wybudowania dużego osiedla mieszkaniowego.

PRZYŚPIESZENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

We wrześniu 2005 roku Rada Nadzorcza powołała nowy Zarząd w składzie: Stanisław Jedynak - Prezes Zarządu oraz Katarzyna Marszałek – Członek Zarządu.

Do końca 2005 roku zostają zakończone roboty budowlane związane z realizacją budynku mieszkalnego w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 169 E wraz z przebudową istniejącej zewnętrznej sieci c.o. oraz zakończeniem modernizacji kotłowni na olej opałowy.

W grudniu 2006 roku Spółdzielnia zakupiła w całości budynek kotłowni wraz z przynależną do niego działką.

Wiosną 2006 roku rozpoczęto budowę osiedla Wilkowyja. Od kwietnia 2006 realizowano pierwszy budynek przy ul. Lwowskiej 96 - czterokondygnacyjny o 32 mieszkaniach i łącznej pow. 1.655,20m2.

Równolegle prowadzone są kolejne działania inwestycyjne przy Alei Niepodległości w Rzeszowie. Dzięki staraniom Zarządu Spółdzielni, Rada Miasta Rzeszowa wyraziła zgodę na bezprzetargowe zbycie na rzecz SM „ENERGETYK” terenów w rejonie ulic Niepodległości i Zagłoby. Była to jedna z trudniejszych inwestycji gdyż wymagała uregulowań prawnych działek, jak i konieczności zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Na koniec 2006 roku Spółdzielnia posiadała w administrowaniu 528 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 28.566,56m2 tj. o powierzchni ponad dwukrotnie większej niż w momencie jej powstania.

Za kadencji obecnego Zarządu, powołanego w 2005 roku, zrealizowano niżej wymienione inwestycje:

A. Osiedle WILKOWYJA

1. Czerwiec 2007 - wybudowanie i oddanie do użytkowania pierwszego budynku mieszkalnego przy ul. Lwowskiej 96 z 32 mieszkaniami o łącznej pow. 1.655,20m2.
2. II kwartał 2007 - rozpoczęcie budowy drugiego budynku przy ul. Lwowskiej 96A z 52 mieszkaniami i pow. 3.004,94m2 i oddanie go do użytkowania w II kwartale 2008 roku.
3. Wykonanie prac projektowych do końca 2008 roku związanych z realizacją trzeciego budynku mieszkalnego (przy ul. Lwowskiej 98).
4. Na przełomie roku 2007/2008 rozpoczęcie wykupu terenów na w/w osiedlu pod realizację kolejnych budynków mieszkalnych.
5. Lata 2010/2012 przekazanie do użytkowania kolejnych dwóch budynków przy ul. Lwowskiej 98 z 52 mieszkaniami o pow. 2.727,00m2 i Lwowskiej 98A z 40 mieszkaniami o pow. 2.129,90m2 i 4 miejscami postojowymi.
6. Sierpień 2011 roku rozpoczęcie budowy piątego budynku przy ul. Lwowskiej 98C z 76 mieszkaniami i 45 miejscami postojowymi. Planowany termin zakończenia inwestycji – maj 2013 r.

B. Osiedle przy ul. TKACZOWA w Boguchwale

1. Od drugiego kwartału 2007 do trzeciego kwartału 2008 roku wybudowanie dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Tkaczowa 169F z 30 mieszkaniami o pow. 1.561,78m2 oraz Tkaczowa 169G z 31 mieszkaniami o pow. 1.600,31m2.
2. W 2008 roku wykup terenu od Gminy pod kolejne budynki mieszkalne.
3. W zakresie remontów - rozpoczęcie od 2007 roku odnowy i ocieplenia elewacji istniejących budynków mieszkalnych.
4. Zakończenie prac termomodernizacyjnych budynków 169A i 169B.
Decyzja o tym, aby wyjść z budową mieszkań poza Rzeszów, i budować w Boguchwale, okazała się dobrą decyzją, bowiem zainteresowanie mieszkaniami przy ul. Tkaczowa było bardzo duże.

C. Osiedle przy Al. Niepodległości w Rzeszowie i Zagłoby.

1. Lata 2007-2009 realizacja budynku przy Al. Niepodległości 1 - wysokiego mieszkalno-usługowego budynku wraz z miejscami postojowymi w garażu podziemnym, ze 123 mieszkaniami o pow. 6.087,30m2, 11 lokalami usługowymi oraz 36 miejscami postojowymi w garażu podziemnym.
2. Lata 2009 – 2011 realizacja budynku przy ul. Zagłoby ze 101 mieszkaniami o pow. 4.854,13m2, 69 miejscami postojowymi w garaży wielostanowiskowym oraz 19 lokalami usługowymi.