Spółdzielnia mieszkaniowa Energetyk Rzeszów

iBOK
21.07.2023 r.

Rzeszów, dn. 20.07.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z § 20, ust. 6 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia lub jego części”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „ENERGETYK” informuje, że w dniu 07.07.2023 r. odbyło się posiedzenie Przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk, na którym dokonano podsumowania liczby głosów oddanych na:

- Uchwałę nr1/2023

- wyboru Prezydium Zebrania

- Uchwałę nr2/2023

- wyboru Komisji mandatowo – skrutacyjnej

- Uchwałę nr3/2023

- wyboru Komisji uchwał i wniosków

- Uchwałę nr4/2023

- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” za okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

- Uchwałę nr5/2023

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” za okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

- Uchwałę nr 6/2023

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” za rok 2022

- Uchwałę nr7/2023

- nadwyżki bilansowej uzyskanej za 2022 r.  

- Uchwałę nr8/2023

- nadwyżki przychodów nad kosztami z tytułu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi za rok 2022

- Uchwałę nr9/2023

- zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań

- Uchwałę nr10/2023

- przyjęcia wniosków z lustracji działalności inwestycyjnej za lata 2020 i 2021

- Uchwałę nr11/2023

- udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

- Uchwałę nr 12/2023

- udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” za okres od 01.01.2022 r. do 28.08.2022 r.

- Uchwałę nr 13/2023

- udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” za okres od 12.09.2022 r. do 31.12.2022 r.

- Uchwałę nr 14/2023

- wyrażenia zgody na zbycie działki nr 867/21 położonej w obr. 218 Wilkowyja Płn. w Rzeszowie

 

i stwierdzono, że Uchwały od nr 1 do nr 14 otrzymały wymaganą Statutem ilość głosów, w związku z tym zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie.

 

Oryginał ogłoszenia w linku poniżej: 

/upload/pliki/Ogłoszenie_wyniki_Walnego_Zgroma.pdf