Spółdzielnia mieszkaniowa Energetyk Rzeszów

iBOK
12.07.2019 r.

Rzeszów, dn. 09.07.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z § 20, ust. 6 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia lub jego części”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „ENERGETYK” informuje, że w dniu 05.07.2019 r. odbyło się posiedzenie Przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk, na którym dokonano podsumowania liczby głosów oddanych na:

- Uchwałę nr1/2019

- wyboru Prezydium Zebrania

- Uchwałę nr2/2019

Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Rzeszowie.

- Uchwałę nr3/2019

- wyboru Komisji mandatowo – skrutacyjnej

- Uchwałę nr4/2019

wyboru Komisji uchwał i wniosków

- Uchwałę nr5/2019

- wyboru Komisji wyborczej

- Uchwałę nr6/2019

przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”

- Uchwałę nr7/2019

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”

- Uchwałę nr8/2019

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” za rok 2018

- Uchwałę nr 9/2019

nadwyżki przychodów nad kosztami z tytułu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

- Uchwałę nr 10/2019

zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań

- Uchwałę nr 11/2019

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”

- Uchwałę nr 12/2019

- udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”

- Uchwałę nr 13/2019

- wyboru Członków Rady Nadzorczej

- Uchwałę nr 14/2019

wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Dworcowej 2.

i stwierdzono, że Uchwały od nr 1 do nr 14 otrzymały wymaganą Statutem ilość głosów, w związku z tym zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie.