Spółdzielnia mieszkaniowa Energetyk Rzeszów

iBOK
07.08.2022 r.

Z A W I A D O M I E N I E

   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Rzeszowie działając na podstawie art. 39  § 1 Prawa Spółdzielczego oraz § 59 ust. 1, § 57 ust. 1 i § 61 ust. 2 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków SM „ENERGETYK”:

 

 

 

 • część III - 31.08.2022 r. o godz. 1630 - członkowie zamieszkujący bloki przy Al. Niepodległości 1, 3 i 5 oraz ul. Zagłoby 8 w Rzeszowie,

 

 • część IV - 01.09.2022 r. o godz. 1630 - członkowie zamieszkujący bloki przy                                   ul.  Dąbrowskiego 11, Spytka Ligęzy 10, Bohaterów 18A, Krakowskiej 3A, Kwiatkowskiego 5                   i Kujawskiej 13 w Rzeszowie ul. Gajowej 20 w Boguchwale oraz ul. Hutniczej 2 w Krośnie,

                    

 • część V -   02.09.2022 r. o godz. 1630 - członkowie zamieszkujący bloki przy ul. Lwowskiej 96, 96A, 98, 98A, 98C i 98D w Rzeszowie.

 

Zebrania odbędą się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kwiatkowskiego 7, I piętro.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zebrania.
 2. Wybór Prezydium Zebrania – Przewodniczącego i Sekretarza i podjęcie uchwały.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji:
 • mandatowo-skrutacyjnej ,uchwał i wniosków, wyborczej i podjęcie uchwał.
 1.  Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia:
 • Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r.
 •  Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 r.
 • Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 r.
 1.  Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego za:
 • 2019 rok i podjęcie uchwał,
 • 2020 rok i podjęcie uchwał,
 • 2021 rok i podjęcie uchwał.
 1. Podjęcie uchwał o zaciągnięciu najwyższej sumy zobowiązań przez Zarząd.
 2. Przedstawienie wniosków z lustracji pełnej za lata 2017 – 2019 oraz lustracji działalności inwestycyjnej w latach 2018 - 2019 i podjęcie uchwały.     
 3. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
 4. Wybór członków Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał.
 5. Wyrażenie zgody na sprzedaż działki nr 599/7 obr. 208 w Rzeszowie, za cenę zgodną                             z operatem szacunkowym wykonanym przez biegłego rzeczoznawcę i podjęcie uchwały.
 6. Wyrażenie zgody na sprzedaż działki nr 1040/1 obr. 208 w Rzeszowie, za cenę zgodną                             z operatem szacunkowym wykonanym przez biegłego rzeczoznawcę i podjęcie uchwały.
 7. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.
 8. Zamknięcie obrad.

 

Wszystkie projekty uchwał oraz sprawozdania będą wyłożone do wglądu w tymczasowej siedzibie Spółdzielni przy ul. Kwiatkowskiego 2b, lokal 14 (II piętro) w terminie od 12.08.2022 r. Każdy z członków Spółdzielni uprawniony jest do zapoznania się z w/w dokumentami.