Spółdzielnia mieszkaniowa Energetyk Rzeszów

iBOK
04.06.2019 r.

Rzeszów, dn. 30.05.2019 r.

SME/ 361 /2019

 
Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Rzeszowie działając na podstawie art. 39§ 1 Prawa Spółdzielczego oraz § 59 ust. 1, § 57 ust. 1 i § 61 ust. 2 Statutu Spółdzielni zwołuje III Część Walnego Zgromadzenia SM „ENERGETYK” mieszkańców bloku przy ul. Hutniczej 2 w Krośnie.                     

Zebranie odbędzie się w dniu 26.06.2019 r. o godz. 15.30 w świetlicy Rejonu Energetycznego przy ul. Hutniczej 4 w Krośnie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zebrania.
 2. Wybór Prezydium Zebrania – Przewodniczącego i Sekretarza i podjęcie uchwały.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji:
  • mandatowo-skrutacyjnej ,uchwał i wniosków, wyborczej i podjęcie uchwał.
 6.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r.
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok i podjęcie uchwał.
 9. Podjęcie uchwały o zaciągnięciu najwyższej sumy zobowiązań przez Zarząd.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
 11. Wybór członków Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał.
 12. Wyrażenie zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Dworcowej 2 w Ustrzykach Dolnych.
 13. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.
 14. Zamknięcie obrad.

Wszystkie projekty uchwał oraz sprawozdania będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni w terminie od 10.06.2019 r. do 21.06.2019 r.

W terminie do 17.06.2019 r. w siedzibie Spółdzielni Członkowie mogą zgłaszać pisemnie kandydatów do Rady Nadzorczej ze swojego okręgu wyborczego.

Zgłoszenie kandydata następuje na druku dostępnym w siedzibie Spółdzielni i powinno być poparte co najmniej 15% ogólnej liczby członków Spółdzielni z danego okręgu według stanu na dzień 31.12.2018 r. tj.:

- ul. Kwiatkowskiego 5 – 18 głosów,

- ul. Kujawska 13 – 14 głosów,

- ul. Hutnicza 2, Krakowska 3A, Spytka Ligęzy 10, Dąbrowskiego 11, Bohaterów 18A, Gajowa 20 – 19 głosów.

Osoby zgłaszające obowiązane są dołączyć do zgłoszenia oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na kandydowanie (druk oświadczenia dostępny w biurze Spółdzielni).