Spółdzielnia mieszkaniowa Energetyk Rzeszów

iBOK
29.05.2024 r.

Z A W I A D O M I E N I E

         Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Rzeszowie działając na podstawie art. 39 § 1 Prawa Spółdzielczego oraz § 59 ust. 1,  § 57 ust. 1 i § 61 ust. 2 Statutu Spółdzielni zwołuje:

Część Walnego Zgromadzenia SM „ENERGETYK” mieszkańców bloków przy ul. Krakowskiej 3A, ul. Spytka Ligęzy 10, ul. Dąbrowskiego 11, ul. Kujawskiej 13, ul. Kwiatkowskiego 5, ul. Bohaterów 18A w Rzeszowie, ul. Gajowej 20 w Boguchwale oraz ul. Hutniczej 2 w Krośnie.   

Zebranie odbędzie się w dniu 20.06.2024 r. o godz. 1700 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kwiatkowskiego 7, I piętro.

 

II Część Walnego Zgromadzenia SM „ENERGETYK” mieszkańców bloków przy ul. Bałtyckiej 35 i 37 w Rzeszowie.  

Zebranie odbędzie się w dniu 21.06.2024 r. o godz. 1700 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kwiatkowskiego 7, I piętro.

 

III Część Walnego Zgromadzenia SM „ENERGETYK” mieszkańców bloków przy ul. Zacisznej 11 i 13 w Rzeszowie. 

Zebranie odbędzie się w dniu 24.06.2024 r. o godz. 1700 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kwiatkowskiego 7, I piętro.

 

IV Część Walnego Zgromadzenia SM „ENERGETYK” mieszkańców bloków przy ul. Lwowskiej 96, 96A, 98, 98A, 98C, 98D w Rzeszowie.

Zebranie odbędzie się w dniu 25.06.2024 r. o godz. 1700 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kwiatkowskiego 7, I piętro.

 

Część Walnego Zgromadzenia SM „ENERGETYK” mieszkańców bloków przy ul. Zagłoby 8, al. Niepodległości 1, 3, 5 w Rzeszowie. 

Zebranie odbędzie się w dniu 26.06.2024 r. o godz. 1700 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kwiatkowskiego 7, I piętro.

 

VI Część Walnego Zgromadzenia SM „ENERGETYK” mieszkańców bloków przy ul. Żytkiewicza 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20 wBoguchwale. 

Zebranie odbędzie się w dniu 27.06.2024 r. o godz. 1700 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kwiatkowskiego 7, I piętro.

Zgodnie z  § 60ust. 3 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ENERGETYK” W Rzeszowie przedstawia uzupełniony porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania.

2. Wybór Prezydium Zebrania – Przewodniczącego i Sekretarza i podjęcie uchwały.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji:

  • mandatowo-skrutacyjnej ,
  • uchwał i wniosków,

i podjęcie uchwał.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania I Części Walnego Zgromadzenia – odczytanie Protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie publikowania informacji na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej “ENERGETYK” w Rzeszowie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia sprawozdania z rozliczeń budynku numer 5 położonego przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia informacji w przedmiocie finansowania przebudowy siedziby Spółdzielni.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania “Parku Kieszonkowego” wraz z placem zabaw na działkach numer 1602/8, 1602/2 obręb Zwięczyca.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyjaśnienia potrzeby i trybu delegowania Członka Rady Nadzorczej do Zarządu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyjaśnienia sposobu naliczania opłat za dostawę ciepła do budynku numer 5 przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyjaśnienia podstaw sponsorowania przez Spółdzielnię Mieszkaniową “ENERGETYK” w Rzeszowie organizacji, klubów sportowych, wydarzeń kulturalnych.       

13. Podjęcie uchwały w sprawie wydatkowania środków na poczet wymiany windy w budynku numer 5 przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyjaśnienia składnika opłat “Eksploatacja podstawowa”.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wydatkowania środków na poczet remontu balkonów i loggii w budynku numer 5 przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wymiany wideo-domofonu w siedzibie Spółdzielni.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany funkcjonalnej w siedzibie Spółdzielni.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu naliczania opłat za korzystanie z wind dla budynku położonego przy ul. Kwiatkowskiego 5 w Rzeszowie.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania zadaszonej wiaty na rowery dla budynku położonego przy ul. Kwiatkowskiego 5 w Rzeszowie.

20. Podjęcie uchwały w sprawie demontażu grzejników i montażu poręczy od poziomu 0 do poziomu 1 we wszystkich klatkach budynku położonego przy ul. Kwiatkowskiego 5.

21. Podjęcie uchwały w sprawie malowania klatek numer 4 i 5 budynku położonego przy ul. Kwiatkowskiego 5.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu rozliczenia centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Kwiatkowskiego 5 w Rzeszowie.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrania właścicieli lokali położonych w Rzeszowie przy ul. Kwiatkowskiego 5 celem podjęcia uchwały w sprawie stosowania ustawy o własności lokali oraz wyboru Zarządcy nieruchomości.

24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 r.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r.

26. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 rok i podjęcie uchwał.

27. Podjęcie uchwał o zaciągnięciu najwyższej sumy zobowiązań przez Zarząd.

28. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.

29. Przedstawienie wniosków z lustracji pełnej (ustawowej) działalności Spółdzielni w latach 2020-2022 oraz lustracji z działalności inwestycyjnej Spółdzielni w roku 2022 r. i podjęcie uchwały.

30. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”.

31. Wolne wnioski.

32. Odczytanie Protokołu Komisji uchwał i wniosków.

33. Zamknięcie obrad.

 

Wszystkie projekty uchwał oraz sprawozdania będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kwiatkowskiego 7 (II piętro) w terminie od 06.06.2024 r. Każdy z członków Spółdzielni uprawniony jest do zapoznania się z w/w dokumentami.