Spółdzielnia mieszkaniowa Energetyk Rzeszów

iBOK
31.05.2023 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Rzeszowie działając na podstawie art. 39  § 1 Prawa Spółdzielczego oraz § 59 ust. 1, § 57 ust. 1 i § 61 ust. 2 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków SM „ENERGETYK”:

 • część I - 23.06.2023 r. o godz. 1600 - członkowie bloków przy ul. Bałtyckiej 35 i 37 w Rzeszowie
 • część II -  26.06.2023. o godz. 1600  - członkowie bloków przy ul. Lwowskiej 96, 96A, 98, 98A, 98C i 98D w Rzeszowie
 • część III - 27.06.2023 r. o godz. 1600 - członkowie bloków przy ul. Kwiatkowskiego 5, Krakowskiej 3A, Spytka Ligęzy 10, Dąbrowskiego 11, Kujawskiej 13, Bohaterów 18A w Rzeszowie, ul. Gajowej 20 w Boguchwale oraz ul. Hutniczej 2 w Krośnie. 
 • część IV - 28.06.2023 r. o godz. 1600 - członkowie bloków  przy ul.  Zacisznej 11 i Zacisznej 13 w Rzeszowie
 • część V -   29.06.2023 r. o godz. 1600 - członkowie bloków przy ul. Zagłoby 8, al. Niepodległości 1, 3 i 5 w Rzeszowie
 • część VI -   30.06.2023 r. o godz. 1600 - członkowie bloków przy ul. Żytkiewicza 6, 8, 12, 14, 16, 18 i 20 w Boguchwale.

Zebrania odbędą się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kwiatkowskiego 7, I piętro.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zebrania.
 2. Wybór Prezydium Zebrania – Przewodniczącego i Sekretarza i podjęcie uchwały.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji:

 

 • mandatowo-skrutacyjnej ,
 • uchwał i wniosków,

 

i podjęcie uchwał.

 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania I Części Walnego Zgromadzenia – odczytanie Protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 r.
 3.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 r.
 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2022 rok i podjęcie uchwał.
 5. Podjęcie uchwał o zaciągnięciu najwyższej sumy zobowiązań przez Zarząd.
 6. Przedstawienie wniosków z lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni w latach 2020 - 2021 i podjęcie uchwały.     
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
 8. Wyrażenie zgody na sprzedaż działki nr 867/21 obr. 218 Wilkowyja Płn. w Rzeszowie i podjęcie uchwały.
 9. Wolne wnioski.
 10. Odczytanie Protokołu Komisji uchwał i wniosków.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Wszystkie projekty uchwał oraz sprawozdania będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy  ul. Kwiatkowskiego 7 (II piętro) w terminie od 07.06.2023 r. Każdy z członków Spółdzielni uprawniony jest do zapoznania się z w/w dokumentami.