Spółdzielnia mieszkaniowa Energetyk Rzeszów

iBOK
14.06.2019 r.

UCHWAŁA NR 13/2019

Walnego Zgromadzenia - …. części - Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”                 

w Rzeszowie z dnia….06.2019 r. - członków budynków położonych przy                             

ul. ………………………………….

 

w sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” działając na podstawie § 58 ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

Wybrać …………………………………………….. na Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz                                                                           Przewodniczący

..............................................                                               ......................................................

 

Wyniki głosowania:  

Ilość członków podczas głosowania: -

głosy za: -

głosy przeciw: -

 

 

 

UCHWAŁA NR 14/2019

Walnego Zgromadzenia - …. części - Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”                 

w Rzeszowie z dnia…..06.2019 r. - członków budynków położonych przy                             

ul. ………………………………..

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Dworcowej 2.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” działając na podstawie § 58 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

Wyrazić zgodę na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Dworcowej 2.

§ 2

Zbycie nastąpi za cenę  50 000,00 zł – wpłaconą zgodnie z Umową nr 320/98 z dnia 11.12.1998 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz                                                                           Przewodniczący

..............................................                                               ......................................................

 

Wyniki głosowania:  

Ilość członków podczas głosowania: - 

głosy za: -

głosy przeciw: -