Spółdzielnia mieszkaniowa Energetyk Rzeszów

iBOK
14.06.2019 r.

UCHWAŁA NR 1/2019

 Walnego Zgromadzenia – …………. części - Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”                 

w Rzeszowie z dnia ….06.2019 r. - członków budynków położonych przy                             

ul. ………………………………………………………

 

w sprawie: wyboru Prezydium Zebrania.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” działając na podstawie § 62 ust. 2 Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

1. Wybrać …………………. na Przewodniczącego Zebrania.

2. Wybrać …………………. na Sekretarza Zebrania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Sekretarz                                                               Przewodniczący

...................................................                              ..........................................................

 

Wyniki głosowania:  

Ilość członków podczas głosowania:-

głosy za: -

głosy przeciw: -

 

 

UCHWAŁA NR 2/2019

 Walnego Zgromadzenia - …. części - Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”                 

w Rzeszowie z dnia …06.2019 r. - członków budynków położonych przy                            

ul. ……………………………….

 

w sprawie: Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Rzeszowie.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” działając na podstawie § 58 ust. 1 pkt. 9 Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

1. Uchwalić Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”.

2. Regulamin stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Sekretarz                                                               Przewodniczący

...................................................                              ..........................................................

 

Wyniki głosowania:  

Ilość członków podczas głosowania: -

głosy za: -

głosy przeciw: -

 

 

 

UCHWAŁA NR 3/2019

Walnego Zgromadzenia - …….. części - Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”                 

w Rzeszowie z dnia ….06.2019 r. - członków budynków położonych przy                             

ul. …………………………………..

                             

w sprawie: wyboru Komisji mandatowo – skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” działając na podstawie § 7 ust. 1, pkt a) Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia postanawia:

§ 1

Wybrać Komisję mandatowo – skrutacyjną w składzie ……….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Sekretarz                                                                           Przewodniczący

..............................................                                               ......................................................

 

Wyniki głosowania:  

Ilość członków podczas głosowania:-

głosy za: -

głosy przeciw: -

 

 

UCHWAŁA NR 4/2019

Walnego Zgromadzenia - ….. części - Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”                 

w Rzeszowie z dnia …..06.2019 r. - członków budynków położonych przy                            

ul. …………………………………..

                               

w sprawie: wyboru Komisji uchwał i wniosków.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” działając na podstawie § 7 ust. 1, pkt b) Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia postanawia:

§ 1

Wybrać Kmisję uchwał i wniosków w składzie: ……………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Sekretarz                                                                          Przewodniczący

..............................................                                               ......................................................

 

Wyniki głosowania:  

Ilość członków podczas głosowania: -

głosy za: -

głosy przeciw: -

 

 

UCHWAŁA NR 5/2019

Walnego Zgromadzenia - …. części - Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”                 

w Rzeszowie z dnia …...06.2019 r. - członków budynków położonych przy                             

ul. ……………………………………….

                               

w sprawie: wyboru Komisji wyborczej.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” działając na podstawie § 7 ust. 1, pkt c) Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia postanawia:

§ 1

Wybrać Komisję wyborczą w składzie:

 1. Przewodniczący    - …………………………….
 2. Sekretarz            - ……………………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Sekretarz                                                                          Przewodniczący

..............................................                                               ......................................................

 

Wyniki głosowania:  

Ilość członków podczas głosowania: -

głosy za: -

głosy przeciw: -

 

 

 

UCHWAŁA NR 6/2019

Walnego Zgromadzenia - …… części - Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”                 

w Rzeszowie z dnia …..06.2019 r. - członków budynków położonych przy                             

ul. …………………………….

                              

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” działając na podstawie § 58 ust. 1 pkt.2 Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

 1. Przyjąć przedłożone przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” sprawozdanie za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Sekretarz                                                                          Przewodniczący

..............................................                                               ......................................................

 

Wyniki głosowania:  

Ilość członków podczas głosowania: -

głosy za: -

głosy przeciw: -

 

 

 

UCHWAŁA NR 7/2019

Walnego Zgromadzenia - ….. części - Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”                 

w Rzeszowie z dnia …..06.2019 r. - członków budynków położonych przy                             

ul. ………………………………..

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” działając na podstawie § 58ust. 1 pkt.2 Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

 1. Przyjąć przedłożone przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” sprawozdanie z działalności za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz                                                                          Przewodniczący

..............................................                                               ......................................................

 

Wyniki głosowania:  

Ilość członków podczas głosowania: -

głosy za: -

głosy przeciw: -

 

 

 

UCHWAŁA NR 8/2019

Walnego Zgromadzenia - …… części - Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”                 

w Rzeszowie z dnia …..06.2019 r. - członków budynków położonych przy                             

ul. ………………………………….

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”za rok 2018.

Walne zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” działając na podstawie § 58 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” za 2018 rok.

§ 1

Na sprawozdanie finansowe składa się:

 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
 2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 70 084 796,55 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 55/100).
 3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zamyka się nadwyżką w wysokości 683 433,20 zł (słownie:  sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści trzy złotych 20/100 złote).
 4. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz                                                                          Przewodniczący

..............................................                                               ......................................................

 

Wyniki głosowania:  

Ilość członków podczas głosowania: -

głosy za: -

głosy przeciw: -

 

 

UCHWAŁA NR 9/2019

Walnego Zgromadzenia - … części - Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”                

w Rzeszowie z dnia ….06.2019 r. - członków budynków położonych przy                             

ul. …………………………………………..

 

w sprawie: nadwyżki przychodów nad kosztami z tytułu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” działając na podstawie art.6 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 roku postanawia:

§ 1

Uzyskaną nadwyżką przychodów nad kosztami z tytułu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi za rok 2018 w wysokości  479 481,51 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 51/100)zwiększyć przychody z tytułu eksploatacji danej nieruchomości w 2019 roku - zgodnie z załącznikiem do Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz                                                                          Przewodniczący

..............................................                                               ......................................................

 

Wyniki głosowania:  

Ilość członków podczas głosowania: -

głosy za: -

głosy przeciw: -

 

Załącznik do Uchwały nr 9/2019

Nieruchomość

GZM

KOSZTY

PRZYCHODY

WYNIK

1.1. 01 - Niepodległości 3

226 657,69 zł

246 070,47 zł

19 412,78 zł

1.2. 02 - HUTNICZA 2

43 857,15 zł

47 649,12 zł

3 791,97 zł

1.3. 03 - KRAKOWSKA 3A

75 343,64 zł

82 611,67 zł

7 268,03 zł

1.4. 04 - Niepodległości 5

203 241,13 zł

229 525,43 zł

26 284,30 zł

1.5. 05 - KWIATKOWSKIEGO 5

526 827,15 zł

561 621,77 zł

34 794,62 zł

1.6. 06 - Al. Niepodległości 5 m. postojowe

5 033,99 zł

9 757,98 zł

4 723,99 zł

1.7. 07 - TECHNICZNA 7

19 227,36 zł

22 386,91 zł

3 159,55 zł

1.8. 08 - NIEPODLEGŁOŚCI 1

439 084,99 zł

488 359,88 zł

49 274,89 zł

1.9. 09 - Niepodległości 1 m. postojowe

17 108,70 zł

19 565,91 zł

2 457,21 zł

1.10. 10 - SPYTKA LIGĘZY 10

67 854,66 zł

73 763,59 zł

5 908,93 zł

1.11. 11 - DĄBROWSKIEGO 11

93 220,49 zł

105 564,52 zł

12 344,03 zł

1.12. 13 - KUJAWSKA 13

244 822,58 zł

272 156,76 zł

27 334,18 zł

1.13. 14 - TKACZOWA 169A

69 177,22 zł

73 235,54 zł

4 058,32 zł

1.14. 15 - TKACZOWA 169B

82 315,71 zł

88 713,93 zł

6 398,22 zł

1.15. 16 - TKACZOWA 169C

145 550,57 zł

150 339,58 zł

4 789,01 zł

1.16. 17 - TKACZOWA 169D

150 850,04 zł

162 514,07 zł

11 664,03 zł

1.17. 18 - BOHATERÓW 18a

9 738,40 zł

10 235,04 zł

496,64 zł

1.18. 19 – TKACZOWA 169E

145 057,57 zł

157 765,56 zł

12 707,99 zł

1.19. 20 - TKACZOWA 169F

121 223,06 zł

127 030,78 zł

5 807,72 zł

1.20. 21 - TKACZOWA 169G

118 130,28 zł

128 717,83 zł

10 587,55 zł

1.21. 22 - Zagłoby 8

347 910,01 zł

388 066,75 zł

40 156,74 zł

1.22. 23 - Zagłoby 8 m. postojowe

29 095,02 zł

34 143,46 zł

5 048,44 zł

1.23. 24 - Lwowska 98A garaże

373,74 zł

1 748,18 zł

1 374,44 zł

1.24. 25 - LWOWSKA 96

69 872,54 zł

84 981,45 zł

15 108,91 zł

1.25. 26 - LWOWSKA 96A

96 802,65 zł

121 461,40 zł

24 658,75 zł

1.26. 27 - LWOWSKA 98

97 795,05 zł

119 426,55 zł

21 631,50 zł

1.27. 28 - LWOWSKA 98A

74 175,95 zł

91 880,76 zł

17 704,81 zł

1.28. 29 - LWOWSKA 98C

150 948,09 zł

178 902,98 zł

27 954,89 zł

1.29. 30 - Lwowska 98C m .postojowe

14 091,68 zł

25 477,21 zł

11 385,53 zł

1.30. 31 - LWOWSKA 98D

95 590,25 zł

107 230,59 zł

11 640,34 zł

1.31. 32 - Lwowska 98D- garaże

1 010,77 zł

2 727,64 zł

1 716,87 zł

1.32. 33 - Lwowska 98D- m. postojowe

1 969,70 zł

7 240,27 zł

5 270,57 zł

1.33. 34 - Zaciszna 11

311 624,05 zł

347 082,39 zł

35 458,34 zł

1.34. 35 - Zaciszna 11/m. post.

15 645,30 zł

22 752,71 zł

7 107,41 zł

 

RAZEM Nadwyżka przychodów nad kosztami

4 111 227,18 zł

4 590 708,69 zł

479 481,51 zł

 

 

 

UCHWAŁA NR 10/2019

Walnego Zgromadzenia - …. części - Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”                 

w Rzeszowie z dnia …...06.2019 r. - członków budynków położonych przy                             

ul. …………………………………………..

 

w sprawie: zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” działając na podstawie § 58   ust. 1 pkt.6 Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

 1. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań obciążającej członków do kwoty 8 000 000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych), w okresie od 30.06.2019 r. do 30.06.2020 r.
 2. Z uwagi na brak możliwości określenia przeznaczenia najwyższej sumy zobowiązań o przeznaczeniu w/wymienionej kwoty każdorazowo będzie decydowała Rada Nadzorcza.
 3. Realizację uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz                                                                        Przewodniczący

..............................................                                               ......................................................

 

Wyniki głosowania:  

Ilość członków podczas głosowania: -

głosy za: -

głosy przeciw: -

 

 

UCHWAŁA NR 11/2019

Walnego Zgromadzenia - ….. części - Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”                

w Rzeszowie z dnia…….06.2019 r. - członków budynków położonych przy                             

ul. ………………………………..

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” działając na podstawie § 58 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Rzeszowie - Pani Katarzynie Marszałek za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz                                                                           Przewodniczący

..............................................                                               ......................................................

 

Wyniki głosowania:  

Ilość członków podczas głosowania: -

głosy za: -

głosy przeciw: -

 

 

UCHWAŁA NR 12/2019

Walnego Zgromadzenia - ….. części - Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”                 

w Rzeszowie z dnia …..06.2019 r. - członków budynków położonych przy                            

ul. ……………………………….

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” działając na podstawie § 58 ust. 1pkt. 3 Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Rzeszowie – Panu Mateuszowi Krok za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz                                                                           Przewodniczący

..............................................                                               ......................................................

 

Wyniki głosowania:  

Ilość członków podczas głosowania: -  

głosy za: -

głosy przeciw: -