strona główna »

Regulamin Porządku Domowego

strefa mieszkańców
Regulamin Porządku Domowego

§ 1

Przestrzeganie postanowień regulaminu jest obowiązkiem organów Spółdzielni oraz jej członków i mieszkańców.

 

§ 2

Członek Spółdzielni, który posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego lub użytkowego w Spółdzielni, korzysta z tego lokalu na zasadach określonych przepisami ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 1995 r. nr 54, poz. 288 z późniejszymi zmianami), ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27 z późniejszymi zmianami), postanowieniami statutu Spółdzielni oraz niniejszego regulaminu.


§ 3

1. Spółdzielnia zobowiązana jest wobec członków i mieszkańców do:

1) zapewnienia należytego stanu technicznego budynku, jego wyposażenia, a także utrzymania porządku i czystości na klatkach schodowych, pomieszczeniach niebędących w wyłącznym użytkowaniu członków spółdzielni oraz na przyległych do nich terenach,

2) wyposażenia odpowiednich pomieszczeń w zbiorniki do składowania odpadków, sprzęt sanitarny i przeciwpożarowy,

3) zapewnienia oświetlenia budynków, korytarzy piwnicznych i pomieszczeń ogólnego użytku oraz terenów osiedla,

4) zapewnienie mieszkańcom bezpiecznych dojść do budynków (chodników, schodów itp.),

5) wyznaczenie miejsc do parkowania samochodów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6) zgodnego z obowiązującymi przepisami wyraźnego oznakowania budynków i ulic,

7) przeprowadzania okresowych przeglądów klatek schodowych, korytarzy, piwnic pod względem przestrzegania przepisów bhp i ppoż.,

8) zapewnienia drożności dróg ewakuacyjnych,

9) oznakowania administracyjnych rozdzielni elektrycznych,

10) oznakowania zaworów odcinających piony wodne.

 

2. Spółdzielnia umieszcza w widocznym miejscu na klatce schodowej każdego budynku gablotę z odpowiednimi informacjami, w tym:

1) numer telefonu służbowego pracowników obsługi budynków,

2) adres i numer telefonu administracji i służb technicznych dyżurujących w dni wolne od pracy,

3) adres i godziny pracy administracji i zarządu Spółdzielni,

4) terminy i miejsca przyjęć członków przez przedstawicieli organów Spółdzielni,

5) informację o telefonach służb miejskich,

6) instrukcje ppoż. i dróg ewakuacyjnych,

7) numer telefonu najbliższego komisariatu policji,

8) bieżące informacje i ogłoszenia,

9) regulamin porządku domowego.

§ 4

W wypadku zachowań mieszkańców lub innych osób znajdujących się na terenie Spółdzielni zagrażających bezpieczeństwu życia lub zdrowia ludzi albo powodujących szkody w mieniu na tym terenie, członkowie organów i przedstawiciele administracji Spółdzielni oraz każdy członek Spółdzielni ma prawo i obowiązek zwrócić uwagę na niewłaściwe zachowanie się tych osób i zażądać zaprzestania tych działań i zgłosić ten fakt właściwym organom porządkowym.


§ 5

Uwagi o zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu życia lub zdrowia ludzi albo powodujących szkody w mieniu znajdującemu się na terenie Spółdzielni, należy zgłaszać do zarządu Spółdzielni lub administracji.

 

§ 6Obowiązkiem członków i mieszkańców jest:

1) udzielanie sobie wzajemnej pomocy i nie zakłócanie spokoju sąsiadom,

2) utrzymywanie porządku i czystości na klatkach schodowych, w piwnicach, pomieszczeniach wspólnego użytku mieszkańców, garażach oraz na terenach przyległych do budynków,

3) utrzymywanie w czystości drzwi wejściowych do lokalu od strony klatki schodowej (korytarza) i usuwanie zanieczyszczeń gromadzących się pod wycieraczkami przy drzwiach do lokali.

 

§ 7

1. Niedopuszczalne jest wyrzucanie czegokolwiek przez okna i balkony.

2. Śmieci i odpadki należy wynosić do pomieszczeń do tego przeznaczonych. W wypadku rozsypania bądź rozlania czegokolwiek osoba, która to zrobiła, powinna miejsce zabrudzone niezwłocznie posprzątać.

3. Zbędne przedmioty o dużych wymiarach (stare meble, sprzęt gospodarstwa domowego, RTV) należy składać w wyznaczonych do tego przez administrację miejscach i w terminach ustalonych do ich wywozu.

4. Na strychach domów, w piwnicach i na balkonach niedopuszczalne jest przechowywanie materiałów łatwopalnych. Ponadto niedopuszczalne jest przechowywanie na balkonach i loggiach przedmiotów oszpecających wygląd budynku.

5. Zabronione jest używanie otwartego ognia w piwnicach, na strychach i w kabinie dźwigowej.

6. Podlewanie kwiatów na balkonach odbywać się powinno w taki sposób, aby nie ulegały zalaniu elewacje budynku, balkony, jak też okna niższych kondygnacji.

7. Niedopuszczalne jest samowolne instalowanie anten radiowych i telewizyjnych na dachach, jak również wchodzenie na dach budynku.

8. Niedopuszczalne jest grilowanie na balkonach budynku.

 

§ 8

1. Naprawę i przeróbkę instalacji elektrycznej znajdującej się poza lokalami mogą przeprowadzać jedynie pracownicy Spółdzielni, a w lokalach osoby posiadające uprawnienia do wykonywania tych czynności na zlecenie użytkownika lokalu.

2. W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu należy natychmiast zamknąć zawór dopływu gam przy kuchence i piecyku lub kurki przy gazomierzu, po czym niezwłocznie zawiadomić o nieszczelności instalacji gazowej pogotowie gazowe i administrację. Naprawy i przeróbki instalacji gazowej mogą być przeprowadzone tylko przez pracowników Spółdzielni lub na zlecenie użytkownika lokalu przez osoby mające stosowne uprawnienia.

3. O poważniejszych uszkodzeniach zauważonych na terenie budynku lub o wadliwym funkcjonowaniu instalacji (przecieki wody, przepalanie się żarówek, uszkodzenie przycisków na klatkach schodowych itp.) użytkownicy lokali powinni niezwłocznie poinformować administrację.

4. Zażalenie na działalność administracji należy wnosić do zarządu Spółdzielni.


§ 9

Trzepanie dywanów, chodników itp. może odbywać się jedynie w miejscach na ten cel wyznaczonych w dni powszednie, w godzinach od 8 do 21. Nie wolno trzepać z okien, balkonów, na klatkach schodowych, w pralniach, suszarniach i piwnicach.

 

§ 101. Parkowanie samochodów na terenach wewnątrzosiedlowych poza obszarem jezdni jest dozwolone jedynie w miejscach do tego wyznaczonych i oznakowanych przez administrację Spółdzielni zgodnie z przepisami o mchu drogowym.

2. Zabrania się dokonywania hałaśliwych napraw samochodów i motocykli, malowania karoserii, a także mycia pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

3. Użytkownicy pojazdów obowiązani są do przestrzegania znaków drogowych określających organizację ruchu wewnątrz osiedla.

 

§ 11

1. Korzystanie przez mieszkańców domów z pralni i suszarni odbywa się zgodnie z zasadami ustalonymi przez administrację Spółdzielni.

2. Po zakończeniu używania pralni i auszarni pomieszczenia te należy uprzątnąć.

3. Z pralni i suszarni nie wolno korzystać w celach zarobkowych.

4. Nad korzystaniem z pomieszczeń wspólnego użytku kontrolę sprawuje pracownik administracji.

 

§ 121. W piwnicach i komórkach zabrania się:

a) zastawiania korytarzy piwnicznych wszelkimi przedmiotami,

b) przechowywania rzeczy stanowiących pożywkę dla gryzoni,

c) przechowywania przedmiotów gnijących i rozkładających się.

2. Opuszczający piwnicę winien zgasić światło i zamknąć dokładnie drzwi.

 

§ 13

1. Mieszkańcy i osoby przebywające w ich lokalu obowiązani są do zachowywania się na terenie osiedla i domów w sposób niezakłócający spokoju innym mieszkańcom.

2. Rodzice są obowiązani zwracać uwagę na niewłaściwe zachowanie się dzieci; za szkody wyrządzone przez dzieci pełną odpowiedzialność ponoszą rodzice.

3. W godz. 22:00-6:00 mieszkańców osiedla obowiązuje zachowanie ciszy nocnej, a zwłaszcza:

- ściszenie odbiorników radiowych i telewizyjnych,

- zaniechanie głośnej gry na instrumentach, głośnego śpiewania, głośnych rozmów, korzystania z odkurzacza,

- zakaz wykonywania prac remontowych zakłócających spokój innym mieszkańcom (kucie, wiercenie, itp.).

4. W dni świąteczne obowiązuje całkowity zakaz wykonywania głośnych prac przez całą dobę.

 

§ 14

1. Mieszkańcy posiadający w lokalach zwierzęta powinni im zapewnić odpowiednią opiekę, przestrzegać wymogów sanitarno—porządkowych oraz usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez nie na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach służących do wspólnego użytku mieszkańców, jak również naprawiać szkody wyrządzone przez zwierzęta. (np. uszkodzenia zieleni na osiedlu, itp.)

2. Osoby posiadające psa są obowiązane: - zarejestrować go we właściwym Urzędzie Dzielnicowym i zaopatrzyć w znaczek rejestracyjny, - wnosić regularnie opłaty przewidziane przepisami, - psa wyprowadzać na smyczy (spuszczanie psa ze smyczy na terenie osiedla jest niedozwolone), - szczepić psa przeciw wściekliźnie w terminach ustalonych przepisami.

3. Niedozwolone jest karmienie ptaków na balkonach i parapetach okiennych oraz dopuszczanie do zakładania gniazd przez ptaki.


§ 15

Jeżeli członek spółdzielni lub osoby zamieszkałe w lokalu wykraczają w sposób rażący lub uporczywy przeciwko zasadom używania lokali I porządku domowego, swoim zachowaniem wywołują uzasadnione zgorszenie u innych mieszkańców lub utrudniają im korzystanie z lokali, Spółdzielni przysługuje w stosunku do tych osób zastosowanie sankcji przewidzianych wobec członków Spółdzielni w statucie Spółdzielni. Ponadto Spółdzielnia ma prawo żądania odszkodowania za wyrządzone szkody.


§ 16

Regulamin niniejszy zatwierdzony został Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni nr 15/03 z dnia 11.06.2003 i obowiązuje od dnia jej podjęcia.

 

Aneks nr 1Z dnia 09.03.2012 roku do Regulaminu Porządku Domowego obowiązującego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "ENERGETYK" w Rzeszowie, zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 6/2012 z dnia 09.03.2012 r.

 

I

§ 7 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "zabronione jest palenie papierosów, tytoniu, strzepywanie popiołu przez okna, wyrzucanie niedopałków oraz używanie otwartego ognia na balkonach, strychach, piwnicach, w kabinach dźwigowych oraz innych pomieszczeniach wspólnych".


IIDo § 7 dodaje się pkt 9 o następującej treści: "Po godzinie 20:00 zabrania się używania wszelkich urządzeń udarowych o dużym natężeniu hałasu (np. wiertarki, młoty itp.)".

 

III§ 15 otrzymuje brzmienie: "W przypadku rażącego i uporczywego nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez właścicieli lokali (najemców), mieszkańcom przysługuje prawo interwencji do Straży Miejskiej lub Policji. Ponadto Zarząd Spółdzielni może wszcząć postępowanie wewnątrzspóldzielcze mające na celu wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni (§ 48, pkt 9 Statutu) osoby, które nie przestrzegają niniejszego Regulaminu".

 

Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem 1.04.2012 r.