strona główna » Aktualności »

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni - część IV

strefa mieszkańców
04/06
 / 2019
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni - część IV

Rzeszów, dn. 30.05.2019 r.

SME/ 361 /2019

Z A W I A D O M I E N I E

            Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Rzeszowie działając na podstawie art. 39  § 1 Prawa Spółdzielczego oraz § 59 ust. 1, § 57 ust. 1 i § 61 ust. 2 Statutu Spółdzielni zwołuje IV Część Walnego Zgromadzenia SM „ENERGETYK” mieszkańców bloków przy ul. Ks. S. Żytkiewicza 6, 8, 12, 14, 16, 18 i 20 w Boguchwale.                     

Zebranie odbędzie się w dniu 26.06.2019 r. o godz. 1830 w Hotelu „ODEON” – sala KLUBOWA w Boguchwale przy ul. Technicznej 1.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad Zebrania.
 2. Wybór Prezydium Zebrania – Przewodniczącego i Sekretarza i podjęcie uchwały.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji:
 • mandatowo-skrutacyjnej ,uchwał i wniosków, wyborczej i podjęcie uchwał.
 1.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r.
 2.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r.
 3. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok i podjęcie uchwał.
 4. Podjęcie uchwały o zaciągnięciu najwyższej sumy zobowiązań przez Zarząd.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
 6. Wybór Członków Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał.
 7. Wyrażenie zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Dworcowej 2 w Ustrzykach Dolnych.
 8. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.
 9. Zamknięcie obrad.

 

Wszystkie projekty uchwał oraz sprawozdania będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni w terminie od 10.06.2019 r. do 21.06.2019 r.

W terminie do 17.06.2019 r. w siedzibie Spółdzielni Członkowie mogą zgłaszać pisemnie kandydatów do Rady Nadzorczej ze swojego okręgu wyborczego.

Zgłoszenie kandydata następuje na druku dostępnym w siedzibie Spółdzielni i powinno być poparte co najmniej 15% ogólnej liczby Członków Spółdzielni z danego okręgu według stanu na dzień 31.12.2018 r. tj.:

 

- ul. Żytkiewicza 6 – 5 głosów,

- ul. Żytkiewicza 8 – 4 głosy,

- ul. Żytkiewicza 12 – 8 głosów,

- ul. Żytkiewicza 14 – 8 głosów,

- ul. Żytkiewicza 16 – 8 głosów,

- ul. Żytkiewicza 18 – 6 głosów,

- ul. Żytkiewicza 20 – 5 głosów,

 

Osoby zgłaszające obowiązane są dołączyć do zgłoszenia oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na kandydowanie (druk oświadczenia dostępny w biurze Spółdzielni).