strona główna » Aktualności »

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni - część VI

strefa mieszkańców
04/06
 / 2019
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni - część VI

Rzeszów, dn. 30.05.2019 r.

SME/ 361 /2019

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

     Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Rzeszowie działając na podstawie art. 39  § 1 Prawa Spółdzielczego oraz § 59 ust. 1, § 57 ust. 1 i § 61 ust. 2 Statutu Spółdzielni zwołuje VI Część Walnego Zgromadzenia SM „ENERGETYK” mieszkańców bloku przy ul. Zacisznej 11i 13 w Rzeszowie.

Zebranie odbędzie się w dniu 28.06.2019 r. o godz. 1700 w Międzynarodowym Studenckim Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Rzeszowie przy ul. Rejtana 21 (wejście od ul. Zagłoby).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zebrania.
 2. Wybór Prezydium Zebrania – Przewodniczącego i Sekretarza i podjęcie uchwały.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji:
 • mandatowo-skrutacyjnej ,uchwał i wniosków, wyborczej i podjęcie uchwał.
 1.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r.
 2.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r.
 3. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok i podjęcie uchwał.
 4. Podjęcie uchwały o zaciągnięciu najwyższej sumy zobowiązań przez Zarząd.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
 6. Wybór Członków Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał.
 7. Wyrażenie zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Dworcowej 2 w Ustrzykach Dolnych.
 8. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.
 9. Zamknięcie obrad.

 

Wszystkie projekty uchwał oraz sprawozdania będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni w terminie od 10.06.2019 r. do 21.06.2019 r.

W terminie do 17.06.2019 r.  w siedzibie Spółdzielni Członkowie mogą zgłaszać pisemnie kandydatów do Rady Nadzorczej ze swojego okręgu wyborczego.

Zgłoszenie kandydata następuje na druku dostępnym w siedzibie Spółdzielni i powinno być poparte co najmniej 15% ogólnej liczby Członków Spółdzielni z danego okręgu według stanu na dzień 31.12.2018 r. tj.:

 

- ul. Zaciszna 11 – 18 głosów,

- ul. Zaciszna 13 – 26 głosów.


Osoby zgłaszające obowiązane są dołączyć do zgłoszenia oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na kandydowanie (druk oświadczenia dostępny w biurze Spółdzielni).