strona główna » Aktualności »

REMONT BALKONÓW W BUDYNKACH PRZY UL. Ks. Żytkiewicza 18 i 20 W BOGUCHWALE

strefa mieszkańców
10/05
 / 2019
REMONT BALKONÓW W BUDYNKACH PRZY UL. Ks. Żytkiewicza 18 i 20 W BOGUCHWALE

REMONT BALKONÓW W BUDYNKACH PRZY UL. Ks. Żytkiewicza 18 i 20 W BOGUCHWALE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK w Rzeszowie ogłasza

przetarg na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

 

REMONT BALKONÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH PRZY UL. KS. ŻYTKIEWICZA 18 ORAZ    UL.  KS. ŻYTKIEWICZA 20 W BOGUCHWALE

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie  remontu balkonów i logii w budynkach -   o łącznej powierzchni 429 m2.

 

Zakres robót ,obejmuje:

1. Wykonanie posadzek logii w technologii żywic poliuretanowych :

 - przygotowanie podłoża do wykonania robót,

- skucie płytek wraz  cokołami

- wykonanie wylewki cienkowarstwowej na balkonie

- wklejenie  taśm izolacyjnych na obwodzie logii i przy ścianie balkonów

- założenie obróbki blacharskiej na min.2/3 wysokości  płyty balkonowej - blacha

  powlekana, kolor grafit paleta RAL

- zgodnie z technologią wykonania posadzek tarasowych z żywic poliuretanowych : wykonanie wszystkich warstw z dotrzymaniem reżimu technologicznego wilgotności i temperatury.

Oferent zobowiązany jest do wyceny i zastosowania wszystkich materiałów jednego -wybranego producenta chemii budowlanej i dotrzymania jego reżimów technologicznych . Wybrany system należy podać przy składaniu oferty.

 

 Termin złożenia ofert zawierających:

formularz ofertowy  z ceną ryczałtową  wraz z   podaniem przyjętych cen jednostkowych

- wykaz poświadczonych przez inwestora , zrealizowanych w ostatnich pięciu latach analogicznych robót

- deklarowany okres rękojmi i gwarancji na wykonany zakres robót /nie mniejszy niż 60 miesięcy/

- dokumenty poświadczające rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej wraz z oświadczeniami o nie zaleganiu wobec US i ZUS

- wykaz osób kierowniczych z ramienia wykonawcy

 

upływa  21 maja 2019 r o godz.1300

 

Termin  rozpoczęcia  robót – po podpisaniu umowy

Termin zakończenia – nie później niż 30 październik 2019 r.

 

Przed złożeniem oferty należy bezwzględnie dokonać wizji nieruchomości oraz zweryfikować zamieszczony w ogłoszeniu  przedmiar robót w celu przedstawienia rzetelnej  wyceny.

 

Realizacja robót budowlanych będąca przedmiotem postępowania przetargowego,

nie będzie finansowana ze środków publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do :

- wyłączenia z realizacji wybranego zakresu robót

- unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

-  prowadzenia dalszych negocjacji cenowych z wybranymi oferentami.