strona główna » Aktualności »

Projekty uchwał części I - VI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielnia za rok 2018.

strefa mieszkańców
14/06
 / 2019
Projekty uchwał części I - VI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielnia za rok 2018.

UCHWAŁA NR 1/2019

 

 Walnego Zgromadzenia – …………. części - Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”                 

w Rzeszowie z dnia ….06.2019 r. - członków budynków położonych przy                             

ul. ………………………………………………………

 

w sprawie: wyboru Prezydium Zebrania.

                  

 

 

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” działając na podstawie § 62    ust. 2 Statutu Spółdzielni postanawia:

 

§ 1

 

1. Wybrać …………………. na Przewodniczącego Zebrania.

2. Wybrać …………………. na Sekretarza Zebrania.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 Sekretarz                                                                   Przewodniczący

 

 

...................................................                                ..........................................................

 

 

 

Wyniki głosowania:    

Ilość członków podczas głosowania:  -

głosy za:                                        -

głosy przeciw                                  -

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 2/2019

 

 Walnego Zgromadzenia - …. części - Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”                 

w Rzeszowie z dnia …06.2019 r. - członków budynków położonych przy                              

ul. ……………………………….

 

 

w sprawie: Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Rzeszowie.

                  

 

 

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” działając na podstawie § 58 ust. 1 pkt. 9 Statutu Spółdzielni postanawia:

 

§ 1

1. Uchwalić Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”.

2. Regulamin stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 Sekretarz                                                                   Przewodniczący

 

 

...................................................                                ..........................................................

 

 

 

Wyniki głosowania:    

Ilość członków podczas głosowania: -

głosy za:                                       -

głosy przeciw                                 -

 

 

 

UCHWAŁA NR 3/2019

 

Walnego Zgromadzenia - …….. części - Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”                 

w Rzeszowie z dnia ….06.2019 r. - członków budynków położonych przy                             

ul. …………………………………..

 

 

 

                               

w sprawie: wyboru Komisji mandatowo – skrutacyjnej.

 

 

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” działając na podstawie § 7 ust. 1, pkt a) Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia postanawia:

 

§ 1

 

Wybrać Komisję mandatowo – skrutacyjną w składzie ……….

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Sekretarz                                                                             Przewodniczący

 

 

..............................................                                                 ......................................................

 

 

 

 

Wyniki głosowania:    

Ilość członków podczas głosowania:  -

głosy za:                                        -

głosy przeciw                                  -

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 4/2019

 

Walnego Zgromadzenia - ….. części - Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”                 

w Rzeszowie z dnia …..06.2019 r. - członków budynków położonych przy                              

ul. …………………………………..

 

 

                               

w sprawie: wyboru Komisji uchwał i wniosków.

 

 

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” działając na podstawie § 7 ust. 1, pkt b) Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia postanawia:

 

§ 1

 

Wybrać Kmisję uchwał i wniosków w składzie: ……………………

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Sekretarz                                                                              Przewodniczący

 

 

..............................................                                                 ......................................................

 

 

 

 

Wyniki głosowania:    

Ilość członków podczas głosowania: -

głosy za:                                        -

głosy przeciw                                  -

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 5/2019

 

Walnego Zgromadzenia - …. części - Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”                 

w Rzeszowie z dnia …...06.2019 r. - członków budynków położonych przy                             

ul. ……………………………………….

 

 

                               

w sprawie: wyboru Komisji wyborczej.

 

 

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” działając na podstawie § 7 ust. 1, pkt c) Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia postanawia:

 

§ 1

 

Wybrać Komisję wyborczą w składzie:

 

 1. Przewodniczący    - …………………………….

 

 1. Sekretarz            - ……………………………..

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Sekretarz                                                                              Przewodniczący

 

 

..............................................                                                 ......................................................

 

 

 

 

Wyniki głosowania:    

Ilość członków podczas głosowania: -

głosy za:                                       -

głosy przeciw                                 -

 

 

 

UCHWAŁA NR 6/2019

 

Walnego Zgromadzenia - …… części - Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”                 

w Rzeszowie z dnia …..06.2019 r. - członków budynków położonych przy                             

ul. …………………………….

 

                              

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”

 

 

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” działając na podstawie § 58 ust. 1 pkt.2 Statutu Spółdzielni postanawia:

 

§ 1

 

 1. Przyjąć przedłożone przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” sprawozdanie za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Sekretarz                                                                              Przewodniczący

 

 

..............................................                                                 ......................................................

 

 

 

 

Wyniki głosowania:    

Ilość członków podczas głosowania: -

głosy za:                                       -

głosy przeciw                                 -

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 7/2019

 

Walnego Zgromadzenia - ….. części - Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”                 

w Rzeszowie z dnia …..06.2019 r. - członków budynków położonych przy                             

ul. ………………………………..

 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”

 

 

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” działając na podstawie § 58  ust. 1 pkt.2 Statutu Spółdzielni postanawia:

 

§ 1

 

 1. Przyjąć przedłożone przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” sprawozdanie z działalności za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Sekretarz                                                                                Przewodniczący

 

 

..............................................                                                 ......................................................

 

 

 

Wyniki głosowania:    

Ilość członków podczas głosowania: -

głosy za:                                        -

głosy przeciw                                  -

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 8/2019

 

Walnego Zgromadzenia - …… części - Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”                 

w Rzeszowie z dnia …..06.20189r. - członków budynków położonych przy                             

ul. ………………………………….

 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”  za rok 2018.

 

 

Walne zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” działając na podstawie § 58 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” za 2018 rok.

 

§ 1

Na sprawozdanie finansowe składa się:

 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
 2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 70 084 796,55 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 55/100).
 3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zamyka się nadwyżką w wysokości 683 433,20 zł (słownie:  sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści trzy złotych 20/100 złote).
 4. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Sekretarz                                                                                Przewodniczący

                                   

 

..............................................                                                 ......................................................

 

Wyniki głosowania:    

Ilość członków podczas głosowania: -

głosy za:                                       -

głosy przeciw                                 -

 

UCHWAŁA NR 9/2019

Walnego Zgromadzenia - … części - Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”                  

w Rzeszowie z dnia ….06.2019 r. - członków budynków położonych przy                             

ul. …………………………………………..

 

 

 

w sprawie: nadwyżki przychodów nad kosztami z tytułu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

 

 

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” działając na podstawie art.6 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 roku postanawia:

 

 

§ 1

 

Uzyskaną nadwyżką przychodów nad kosztami z tytułu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi za rok 2018 w wysokości  479 481,51  zł  (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt cztery złote 19/100)zwiększyć przychody z tytułu eksploatacji danej nieruchomości w 2019 roku - zgodnie z załącznikiem do Uchwały.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Sekretarz                                                                                Przewodniczący

 

 

 

..............................................                                                 ......................................................

 

 

 

Wyniki głosowania:    

Ilość członków podczas głosowania: -

głosy za:                                        -

głosy przeciw                                  -

 

 

 

                                                                                                                                              Załącznik do Uchwały nr 9/2019

 

 

Nieruchomość

GZM

KOSZTY

PRZYCHODY

WYNIK

    1.1. 01 - Niepodległości 3

      226 657,69 zł

      246 070,47 zł

        19 412,78 zł

    1.2. 02 - HUTNICZA 2

        43 857,15 zł

        47 649,12 zł

          3 791,97 zł

    1.3. 03 - KRAKOWSKA 3A

         75 343,64 zł

         82 611,67 zł

           7 268,03 zł

    1.4. 04 - Niepodległości 5

      203 241,13 zł

      229 525,43 zł

         26 284,30 zł

    1.5. 05 - KWIATKOWSKIEGO 5

      526 827,15 zł

      561 621,77 zł

         34 794,62 zł

    1.6. 06 - Al. Niepodległości 5 m. postojowe

           5 033,99 zł

           9 757,98 zł

           4 723,99 zł

    1.7. 07 - TECHNICZNA 7

         19 227,36 zł

         22 386,91 zł

           3 159,55 zł

    1.8. 08 - NIEPODLEGŁOŚCI 1

      439 084,99 zł

      488 359,88 zł

         49 274,89 zł

    1.9. 09 - Niepodległości 1 m. postojowe

         17 108,70 zł

         19 565,91 zł

           2 457,21 zł

    1.10. 10 - SPYTKA LIGĘZY 10

         67 854,66 zł

         73 763,59 zł

           5 908,93 zł

    1.11. 11 - DĄBROWSKIEGO 11

         93 220,49 zł

      105 564,52 zł

         12 344,03 zł

    1.12. 13 - KUJAWSKA 13

      244 822,58 zł

      272 156,76 zł

         27 334,18 zł

    1.13. 14 - TKACZOWA 169A

         69 177,22 zł

         73 235,54 zł

           4 058,32 zł

    1.14. 15 - TKACZOWA 169B

         82 315,71 zł

         88 713,93 zł

           6 398,22 zł

    1.15. 16 - TKACZOWA 169C

      145 550,57 zł

      150 339,58 zł

           4 789,01 zł

    1.16. 17 - TKACZOWA 169D

      150 850,04 zł

      162 514,07 zł

         11 664,03 zł

    1.17. 18 - BOHATERÓW 18a

           9 738,40 zł

         10 235,04 zł

              496,64 zł

    1.18. 19 – TKACZOWA 169E

      145 057,57 zł

      157 765,56 zł

         12 707,99 zł

    1.19. 20 - TKACZOWA 169F

      121 223,06 zł

      127 030,78 zł

           5 807,72 zł

    1.20. 21 - TKACZOWA 169G

      118 130,28 zł

      128 717,83 zł

         10 587,55 zł

    1.21. 22 - Zagłoby 8

      347 910,01 zł

      388 066,75 zł

         40 156,74 zł

    1.22. 23 - Zagłoby  8 m. postojowe

         29 095,02 zł

         34 143,46 zł

           5 048,44 zł

    1.23. 24 - Lwowska 98A garaże

              373,74 zł

           1 748,18 zł

           1 374,44 zł

    1.24. 25 - LWOWSKA 96

         69 872,54 zł

         84 981,45 zł

         15 108,91 zł

    1.25. 26 - LWOWSKA 96A

         96 802,65 zł

      121 461,40 zł

         24 658,75 zł

    1.26. 27 - LWOWSKA 98

         97 795,05 zł

      119 426,55 zł

         21 631,50 zł

    1.27. 28 - LWOWSKA 98A

         74 175,95 zł

         91 880,76 zł

         17 704,81 zł

    1.28. 29 - LWOWSKA 98C

      150 948,09 zł

      178 902,98 zł

         27 954,89 zł

    1.29. 30 - Lwowska 98C m .postojowe

         14 091,68 zł

         25 477,21 zł

         11 385,53 zł

    1.30. 31 - LWOWSKA 98D

         95 590,25 zł

      107 230,59 zł

         11 640,34 zł

    1.31. 32 - Lwowska 98D- garaże

           1 010,77 zł

           2 727,64 zł

           1 716,87 zł

    1.32. 33 - Lwowska 98D- m. postojowe

           1 969,70 zł

           7 240,27 zł

           5 270,57 zł

    1.33. 34 - Zaciszna 11

      311 624,05 zł

      347 082,39 zł

         35 458,34 zł

    1.34. 35 - Zaciszna 11/m. post.

         15 645,30 zł

         22 752,71 zł

           7 107,41 zł

 

RAZEM Nadwyżka przychodów nad kosztami

   4 111 227,18 zł

   4 590 708,69 zł

      479 481,51 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 10/2019

 

Walnego Zgromadzenia - …. części - Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”                 

w Rzeszowie z dnia …...06.2019 r. - członków budynków położonych przy                             

ul. …………………………………………..

 

 

 

w sprawie: zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań.

 

 

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” działając na podstawie § 58     ust. 1 pkt.6 Statutu Spółdzielni postanawia:

 

§ 1

 

 1. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań obciążającej członków do kwoty 8 000 000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych), w okresie od 30.06.2019 r. do 30.06.2020 r.
 2. Z uwagi na brak możliwości określenia przeznaczenia najwyższej sumy zobowiązań o przeznaczeniu w/wymienionej kwoty każdorazowo będzie decydowała Rada Nadzorcza.
 3. Realizację uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni.

 

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Sekretarz                                                                                Przewodniczący

 

 

 

..............................................                                                 ......................................................

 

 

 

Wyniki głosowania:    

Ilość członków podczas głosowania: -

głosy za:                                        -

głosy przeciw                                  -

 

 

 

UCHWAŁA NR 11/2019

 

Walnego Zgromadzenia - ….. części - Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”                  

w Rzeszowie z dnia…….06.2019 r. - członków budynków położonych przy                             

ul. ………………………………..

 

 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”

 

 

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” działając na podstawie § 58 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółdzielni postanawia:

 

§ 1

 

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Rzeszowie - Pani Katarzynie Marszałek za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz                                                                                 Przewodniczący

 

 

 

..............................................                                                 ......................................................

 

 

Wyniki głosowania:    

Ilość członków podczas głosowania: -

głosy za:                                        -

głosy przeciw                                  -

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 12/2019

 

Walnego Zgromadzenia - ….. części - Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”                 

w Rzeszowie z dnia …..06.2019 r. - członków budynków położonych przy                              

ul. ……………………………….

 

 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”

 

 

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” działając na podstawie § 58 ust. 1pkt. 3 Statutu Spółdzielni postanawia:

 

§ 1

 

Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Rzeszowie – Panu Mateuszowi Krok za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz                                                                                 Przewodniczący

 

 

 

 

..............................................                                                 ......................................................

 

 

 

Wyniki głosowania:    

Ilość członków podczas głosowania: -  

głosy za:                                        -

głosy przeciw:                                -