strona główna » Aktualności »

Projekty uchwał części I - VI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielnia za rok 2018. c.d.

strefa mieszkańców
14/06
 / 2019
Projekty uchwał części I - VI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielnia za rok 2018. c.d.

UCHWAŁA NR 13/2019

 

Walnego Zgromadzenia - …. części - Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”                 

w Rzeszowie z dnia….06.2019 r. - członków budynków położonych przy                             

ul. ………………………………….

 

 

 

w sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej.

 

 

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” działając na podstawie § 58 ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółdzielni postanawia:

 

§ 1

 

Wybrać …………………………………………….. na Członka Rady Nadzorczej.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz                                                                                 Przewodniczący

 

 

 

 

..............................................                                                 ......................................................

 

 

 

 

Wyniki głosowania:    

Ilość członków podczas głosowania: -

głosy za:                                        -

głosy przeciw:                                 -

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 14/2019

 

Walnego Zgromadzenia - …. części - Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”                 

w Rzeszowie z dnia…..06.2019 r. - członków budynków położonych przy                             

ul. ………………………………..

 

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Dworcowej 2.

 

 

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” działając na podstawie § 58 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółdzielni postanawia:

 

§ 1

 

Wyrazić zgodę na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Dworcowej 2.

 

§ 2

 

Zbycie nastąpi za cenę  50 000,00 zł – wpłaconą zgodnie z Umową nr 320/98 z dnia 11.12.1998 r.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz                                                                                 Przewodniczący

 

 

..............................................                                                 ......................................................

 

 

 

Wyniki głosowania:    

Ilość członków podczas głosowania: - 

głosy za:                                        -

głosy przeciw:                                 -